ECOnnect Energy Supply Chain Transparency

Supply Chain Transparency

This Statement has been published by ECOnnect Energy AS (together with its subsidiaries, “the Company”) in accordance with the Norwegian Transparency Act, or Åpenhetsloven (2022) to, "promote businesses' respect for fundamental human rights and decent working conditions in connection with the production of goods and the provision of services," as well as to ensure, "public access to information on how enterprises deal with negative consequences for fundamental human rights and decent working conditions." The Transparency Act imposes a duty of disclosure on enterprises, as well as a duty to conduct annual due diligence.

Our Business Operations

The Company

ECOnnect Energy AS is a Norwegian company specialising in providing innovative energy solutions for a sustainable future. The Company's core competencies are cryogenic liquids, maritime engineering, and naval architecture, as well as business development within the LNG, renewable fuel, and energy sectors. ECOnnect Energy's primary service is the IQuay® transfer solution, a jettyless marine infrastructure solution designed to be easily transportable and adaptable to different market demands. The Company focuses on enabling sustainable energy projects by bridging the energy distribution gap with smart, jettyless marine infrastructure solutions and services.

The Company's organizational structure includes a Chief Executive Officer and a Board of Directors comprising a diverse range of discipline experts with several decades of experience in the shipping and maritime sectors.

Supply Chain and Business partners

ECOnnect Energy's supply chain and business partners are essential for the Company's success in providing innovative clean energy solutions and services. These partnerships help ECOnnect Energy to source materials, components, and services required for the development and implementation of its products and services, ensuring the company's ability to deliver high-quality solutions to its clients.

As a supplier of innovative and full project lifecycle solutions, ECOnnect Energy leverages market offerings from suppliers around the globe and has established partnerships with suppliers of critical components of the IQuay solution. Therefore, ECOnnect Energy partners with a diverse range of global suppliers.

Addressing fundamental Human Rights and Decent Working Conditions

The Company is committed to upholding international human rights principles and standards, including the International Bill of Human Rights, the International Labour Organization’s (“ILO”) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Core Labour Standards.  

In doing so, the Company aims to implement policies and processes that respect applicable law in the countries in which it operates and take into account the UN Guiding Principles for Business and Human Rights, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises.  

The Company undertakes a thorough compliance screening of suppliers to ensure compliance to the requirements set forth in the law. As per outlined in the Norwegian Transparency act of 2022 §4 and §5, all the suppliers considered inside the scope of the law, have been risk assessed.

In the Company’s due diligence process, no actual adverse impacts on human rights and decent working conditions have been identified, but the Company remains committed to the ongoing process of assessing suppliers and working with them to ensure the best outcomes for working conditions and environmental impacts.

Assessment of the actual adverse impacts and significant risks of adverse impacts on human rights and decent working conditions

Approach

A robust assessment of risk is an essential component of ECOnnect Energy’s supply chain transparency. The assessment involves identifying and evaluating potential risks in the supply chain, such as human rights violations, financial instability, and quality control issues, among others. The assessment helps the Company understand the risks associated with their suppliers and business partners and take steps to mitigate them.

ECOnnect Energy uses a matrix to rate suppliers on various factors, such as financial stability, quality of products or services, delivery reliability, and customer service, and also conducts due diligence on actors its value chain to ensure that all parties share the Company's commitment to operating with integrity, promoting sustainability, and upholding the highest standards of social and environmental responsibility. The risk assessment is a continuous process, and the Company regularly communicates with all internal supply chain management staff on their forced labor, slavery, and human trafficking policies and procedures, with a particular focus on mitigating risks.

Mitigating Measures

Should any adverse impacts to human rights and/or working conditions be uncovered during the company’s due diligence process, the Company shall take steps to cease and remediate actual adverse impacts and mitigate the risks of adverse impacts occurring with respect to the risk areas identified.

ECOnnect Energy follows the OECD Multinational Enterprise Guidelines to cease, prevent, and mitigate any adverse impacts.

The Company shall routinely update the supplier selection criteria to keep pace with policy development related to working and labour conditions, environmental impacts and human rights. In 2023 the internal quality assurance of the supplier risk assessment forms have been updated to include additional criteria for working conditions and environmental impacts. Additionally suppliers and other stakeholders are provided with an anonymous whistleblowing mechanism for identifying and communicating any potential violation of laws or other business integrity concerns, received by the Chairperson of the Board of Directors.

Request for Information

For further information, see www.econnectenergy.com.

If you require additional information, please send a request by email with «The Norwegian Transparency Act» in the subject field: transparency@ecoenergy.no.

Åpenhetsloverklæring for ECOnnect Energy

Denne erklæringen er publisert av ECOnnect Energy AS (sammen med dets datterselskaper, «Selskapet») i samsvar med den norske åpenhetsloven (2022) for å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester» samt å sikre «allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Åpenhetsloven pålegger virksomheter en opplysningsplikt, samt en plikt til å foreta årlig forsvarlighet.

Vår forretningsdrift

Selskapet

ECOnnect Energy AS er et norsk selskap som spesialiserer seg på å tilby innovative energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Selskapets kjernekompetanse er kryogene væsker, maritim ingeniørvirksomhet og marinearkitektur, samt forretningsutvikling innen LNG, fornybart drivstoff og energisektorene. ECOnnect Energy sin primære tjeneste er IQuay®-overføringsløsningen, en bryggeløs marin infrastrukturløsning designet for å være lett transporterbar og tilpasset ulike markedskrav. Selskapet fokuserer på å muliggjøre bærekraftige energiprosjekter ved å bygge bro over energidistribusjonsgapet med smarte, bryggeløse marineinfrastrukturløsninger og tjenester.

Selskapets organisasjonsstruktur inkluderer en administrerende direktør og et styre som består av et mangfold av fageksperter med flere tiårs erfaring innen shipping og maritim sektor.

Forsyningskjede og forretningspartnere

ECOnnect Energys forsyningskjede og forretningspartnere er avgjørende for selskapets suksess med å tilby innovative rene energiløsninger og -tjenester. Disse partnerskapene hjelper ECOnnect Energy med å skaffe materialer, komponenter og tjenester som kreves for utvikling og implementering av produktene og tjenestene, og sikrer selskapets evne til å levere løsninger av høy kvalitet til sine kunder.

Som leverandør av innovative og komplette prosjektlivssyklusløsninger, utnytter ECOnnect Energy markedstilbud fra leverandører over hele verden og har etablert partnerskap med leverandører av kritiske komponenter i IQuay-løsningen. Derfor samarbeider ECOnnect Energy med et mangfold av globale leverandører.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Selskapet er forpliktet til å opprettholde internasjonale menneskerettighetsprinsipper og standarder, inkludert “International Bill of Human Rights”, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (“ILO”) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og dens kjernearbeidsstandarder.

Ved å gjøre dette, har selskapet som mål å implementere retningslinjer og prosesser som respekterer gjeldende lov i landene der det opererer, og tar hensyn til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Selskapet foretar en grundig samsvarskontroll av leverandører for å sikre etterlevelse av kravene i loven. Som skissert i den norske åpenhetsloven av 2022 §4 og §5, er alle leverandørene som anses innenfor lovens virkeområde blitt risikovurdert.

I selskapets kartlegging av mulige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er det ikke avdekket noen slike faktiske negative konsekvenser. Selskapet er fortsatt forpliktet til en kontinuerlig prosess med å vurdere leverandører og samarbeide med dem for å sikre best mulig utfall for arbeidsforhold og miljøpåvirkninger.

Vurdering av de faktiske negative innvirkningene og betydelige risikoer for negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Tilnærming

En robust vurdering av risiko er en viktig komponent i ECOnnect Energys åpenhet i forsyningskjeden. Vurderingen innebærer å identifisere og evaluere potensielle risikoer i forsyningskjeden, som blant annet menneskerettighetsbrudd, finansiell ustabilitet og kvalitetskontrollspørsmål. Vurderingen hjelper selskapet å forstå risikoene knyttet til deres leverandører og forretningspartnere, og iverksette tiltak for å redusere dem.

ECOnnect Energy bruker en matrise for å vurdere leverandører på ulike faktorer, som finansiell stabilitet, kvalitet på produkter eller tjenester, leveringspålitelighet og kundeservice, og gjennomfører også due diligence på aktører sin verdikjede for å sikre at alle parter deler selskapets forpliktelse til å operere med integritet, fremme bærekraft og opprettholde de høyeste standardene for sosialt og miljømessig ansvar. Risikovurderingen er en kontinuerlig prosess, og selskapet kommuniserer regelmessig med alle interne ansatte i leverandørkjeden om deres retningslinjer og prosedyrer for tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel, med et spesielt fokus på å redusere risiko.

Avbøtende tiltak

Skulle noen negative påvirkninger på menneskerettigheter og/eller arbeidsforhold avdekkes i løpet av selskapets aktsomhetsvurdering, skal selskapet ta skritt for å stanse og utbedre faktiske negative påvirkninger og redusere risikoen for at uheldige påvirkninger oppstår med hensyn til de identifiserte risikoområdene.

ECOnnect Energy følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, for å stoppe, forhindre og redusere eventuelle negative påvirkninger.

Selskapet skal rutinemessig oppdatere leverandørutvelgelseskriteriene for å holde tritt med policyutvikling knyttet til arbeids- og arbeidsforhold, miljøpåvirkninger og menneskerettigheter. I 2023 er den interne kvalitetssikringen av leverandørrisikovurderingsskjemaene oppdatert for å inkludere ytterligere kriterier for arbeidsforhold og miljøpåvirkninger. I tillegg er leverandører og andre interessenter utstyrt med en anonym varslingsmekanisme for å identifisere og kommunisere potensielle brudd på lover eller andre kritikkverdige forhold.

Be om informasjon

For mer informasjon, se www.econnectenergy.com. Ved behov for tilleggsopplysninger, send en forespørsel på e-post med «Åpenhetsloven» i emnefeltet: transparency@ecoenergy.no

A selection of our customers and industry partners

The road to your Jettyless infrastructure project

Contact us! Share information about your application and operational requirements, irrespective of project maturity.

1

Our domain experts will evaluate your project parameters to ensure that jettyless is a viable and optimal solution.

2

Gain access to our domain experts and
work with us
to further mature the project definition.

3

Realise your infrastructure project by reducing; investment, execution schedules, and environmental impact.

4
1

Share information with us about your project (confidential).

2

Our domain experts will evaluate your project parameters to ensure Jettyless is a viable and optimal solution.

3

Work with us to further mature the project definition and gain access to our marine and process experts.

4

Realise your infrastructure project by cutting costs and project plans.

Let's talk about your project

Our team will get in touch with you shortly.